195/15 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů; T: 2.10.2015

Předkládaná další aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných (dále jen Národní akční plán) je druhým plánem vypracovaným za účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změněn některých zákonů a navrhuje (předpokládá) v roce 2020 dosažení 15,9 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie (což je uvedeno v tabulce B v příloze č. 1 akčního plánu) a 10,8 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě (což je uvedeno v tabulkách v části A.3 v příloze č. 1 akčního plánu). Dále zahrnuje předpokládány rozvoj jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů v oblasti elektřiny a tepla do roku 2020 (což je uvedeno v tabulkách v části A.1 a A.2 v příloze č. 1 akčního plánu)

Tato aktualizace akčního plánu umožní také v souladu s novelou zákona č. 165/2012 Sb., ve zněním zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dále pokračovat v provozní podpoře malých vodních elektráren, výroben tepla využívající obnovitelné zdroje a zavést novou provozní podporu tepla, která se vztahuje na užitečné teplo z výroben tepla s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW a využívají bioplyn vznikající z více než 70% ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/