195/14 Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností; T: 17.11.2014

Základem pro přípravu věcného záměru zákona byly vedle platného znění zákona o odpadech i Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR, které byly schváleny usnesením vlády ČR ze dne 25. srpna 2010 č. 604. Tyto teze byly výsledkem dohody klíčových zástupců oblasti odpadového hospodářství.

Vybranými výrobky, kterých se navrhovaná právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Předmětem úpravy zákona o výrobcích s ukončenou životností tak bude regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného využití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Cílem zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady ze vzniku odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie. Zákon o výrobcích s ukončenou životností bude mít ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Zákon o odpadech jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/