195/08 Problémové právní předpisy územních samosprávných celků; T: 7.10.2008

S ohledem na dlouhodobost a objektivní náročnost projektu Identifikace problémových oblastí zákonných zmocnění pro vydávání právních předpisů územních samosprávných celků/Analýzy zákonných zmocnění, zasahujícího do legislativní oblasti, je v předkládaném materiálu hlediskem pro vyhodnocení míry plnění uložených opatření ze strany příslušných ministerstev nikoliv otázka, zda již byla odpovídající legislativní změna parlamentem přijata (ačkoliv je tato alternativa samozřejmě optimální), nýbrž okolnost, zda a jakým způsobem příslušný gestor (ministerstvo) zjednání nápravy připravuje.

V tomto světle lze konstatovat, že většina vládou uložených opatření je průběžně realizována, resp. jejich realizace připravována. Existují však výjimky, tj. případy vadných zákonných zmocnění, u nichž však v mezidobí od předchozí fáze projektu nebyl zaznamenán žádný posun. Z tohoto důvodu se v zájmu zajištění efektivního plnění opatření vyplývajících z Analýzy dále navrhuje uložit členům vlády, kteří doposud nezapočali s plněním opatření uložených v Analýze, do 30. června 2009 zařadit realizaci těchto opatření do plánu legislativních prací vlády (tuto povinnost měli nicméně v jiném termínu již na základě předchozího usnesení vlády) a informovat o splnění této povinnosti přímo vládu v termínu do 31. srpna 2009 (v tomto případě jde o nový úkol). Tomuto návrhu odpovídá navržená dikce vládního usnesení k průběžné zprávě, jež je součástí předkládaného materiálu.

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/