194/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh; T: 14.10.2016

Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh se předkládá z důvodu dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, když tato směrnice již byla částečně transponována zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Dne 22. 5. 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. Směrnice přejímá ustanovení dosavadní směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, která je nově přizpůsobována zásadám tzv. Nového legislativního rámce („NLF“, New legislative framework).

Obsahem obou směrnic je stanovení technických požadavků na rádiová zařízení. Cílem je zajistit, aby rádiové zařízení využívalo rádiové spektrum účinně a podporovalo účelné využívání tohoto spektra, a aby se zabránilo škodlivé interferenci (rušení).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/