194/08 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci; T: 17.10.2008

Realizace zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí není (s výjimkou dílčí úpravy poskytování materiální humanitární pomoci) v současné době upravena obecně závaznými právními předpisy, v současné době probíhá pouze na základě příslušných usnesení vlády, což neodpovídá potřebám vládní politiky zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem předkládaného návrhu zákona je předmětnou problematiku upravit jedním právním předpisem na úrovni zákona a současně tak reagovat na závazky ČR, které byly v této oblasti přijaty. Humanitární pomoc do zahraničí je poskytována v souladu s mezinárodními humanitárními principy, kterými jsou lidskost, nestrannost, neutralita a nezávislost na politických, ekonomických, bezpečnostních nebo jiných cílech dárce.

Neřešením problému nebudou vytvořeny podmínky pro efektivní vynakládání veřejných prostředků na realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí. ČR se v závěrech Rady EU zavázala usilovat v rámci svých rozpočtových procedur o navýšení prostředků poskytovaných na zahraniční rozvojovou spolupráci na 0,17% HND do r. 2010 a 0,33% HND do r. 2015, přičemž současná úroveň (za r. 2007) je 0,11% HND. Je proto nezbytné přijmout specifická pravidla, která budou odpovídajícím způsobem řešit danou problematiku.

Nulová varianta znamená poskytování prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc do zahraničí i nadále podle pravidel a zásad zakotvených pouze usneseními vlády, které nemají obecnou platnost, včetně minimálního zakotvení pravomocí subjektů, které v předmětné oblasti působí.

 

Předložená varianta, tj. přijetí zákonné úpravy pro oblast realizace zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, bude znamenat zejm. jednoznačné zakotvení pravomoci a působnosti jednotlivých subjektů působících v předmětné oblasti, a to jak orgánů státní správy, tak i dalších subjektů.

 

Přijetím navrhovaného zákona bude zavedena specifická úprava pravidel pro čerpání finančních prostředků jak ze státního rozpočtu, tak finančních prostředků přijatých ze zahraničí. V rámci této úpravy je zakotvena pravomoc jednotlivých orgánů státní správy k provádění kontroly správnosti čerpání poskytnutých finančních prostředků, přičemž v souvislosti s prováděním této činnosti se nepředpokládá zvýšení finančních dopadů na státní rozpočet. Pro kraje, obce a další subjekty z navrhovaného řešení vyplývá pouze informační povinnost jednou ročně informovat o svých aktivitách v předmětné oblasti.  

 

Odůvodnění

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/