192/15 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014; T: 1.10.2015

Zpráva za rok 2014 se skládá z celkem 42 indikátorů členěných do 10 základních tematických kapitol. Navržená sada indikátorů není statická, ale je průběžně přizpůsobována potřebám aktuální SPŽP ČR, problémům životního prostředí i dostupnosti podkladových datových sad.

Zpráva 2014 tak obsahuje na základě požadavků Poslanecké sněmovny tematickou kapitolu Příroda (dříve Biodiverzita) s novými indikátory Ochrana přírody a Indikátor běžných druhů ptáků, a s již dříve prezentovanými indikátory Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin a Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť (vyhodnocovanými na základě směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – směrnice o stanovištích). Ve Zprávě 2014 došlo také k úpravě v dříve prezentované kapitole Půda a krajina, která je aktuálně rozdělena do dvou tematických celků Půda a krajina a Zemědělství, přičemž došlo k rozšíření zde předkládaných indikátorů o indikátor Staré ekologické zátěže. Z důvodu rozšíření záběru došlo také k úpravě názvu v indikátoru Ohrožení půdy erozí a sesuvy (dříve Eroze zemědělské půdy).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/