191/14 Novela zákona o BOZP; T: 20.11.2014

Cílem předložení tohoto návrhu je uvedení zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na úseku bezpečnosti práce na pracovištích, především na staveništích, a dále z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení.
Současně bylo využito poznatků ministerstva získaných z vlastních kontrol u držitelů akreditací, kteří zajišťují zkoušky fyzických osob z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V neposlední řadě návrhy na změny vyplynuly z diskusí s odbornou veřejností. Tyto probíhaly v roce 2013 až do poloviny roku 2014 se zástupci odborných institucí, jako je například Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká společnost stavebních koordinátorů, Česká společnost stavebních inženýrů o.s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, SPOLEČNÁ VIZE: bezpečnost práce na staveništi, o.s., a Státní úřad inspekce práce.

Související soubory

/jak-na-