191/11 NV o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství; T: 7.9.2011

Zkušenosti získané za dobu platnosti stávající vyhlášky například ukázaly, že splnění lhůt pro uplatnění náhrady za nedodržení standardů je z pohledu zákazníků obtížné z toho důvodu, že stanovené lhůty jsou příliš krátké. Novela zavádí prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za porušení standardu. Dále je navrženo navýšení náhrad, a to s ohledem na růst regulovaných cen dodávky plynu od doby platnosti vyhlášky.

Z uvedených důvodů jsou ve vyhlášce navrhovány zejména následující změny:

a)        Prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 60 kalendářních dní, a to shodně u všech standardů,b)        Navýšení náhrad za nesplnění standardů podle současné úrovně plateb zákazníků za dodaný plyn z důvodu motivace plynárenských společností k včasnému řešení vymezených úkolů a postupů,c)        Ruší se vazba obnovy přepravy, distribuce nebo dodávek plynu na úhradu nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu ,d)       U standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření se lhůta pro výměnu měřícího zařízení a zajištění jeho přezkoušení prodlužuje na 90 dnů, neboť dosavadní lhůta se v praxi jevila jako příliš krátká a způsobovala nepřiměřené náklady provozovatelům soustav s konečným dopadem na zákazníka ,e)        Úprava pojmů vztahující se k vyhlášce v návaznosti na novelu energetického zákona.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/