190/15 NV o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy; T: 6.10.2015

K významným rizikům kontaminace zemědělských půd dle studie1) zpracované pro Ministerstvo životního prostředí patří především zvýšená zátěž potravního řetězce, způsobená vstupem rizikových prvků a rizikových látek z půdy do rostlin transferovou cestou půda – rostlina (překročení limitních hodnot rizikových prvků a rizikových látek v rostlinné produkci pro krmivářské a potravinářské využití). V některých případech může překročení hodnot některých těchto prvků a látek vést k významné redukci růstu rostlin, významnému snížení výnosu zemědělských plodin. Nedostatečná ochrana povrchu půdy rostlinným pokryvem vyvolává na svažitějších pozemcích půdní erozi. Zvýšené obsahy těchto prvků a látek představují riziko přímého ohrožení zdraví, a to především osob, pohybujících se na zatíženém pozemku při zpracování půdy, kdy jsou tyto osoby vystaveny zvýšené prašnosti půdy a kdy dochází ke vstupu prvků a látek do organizmu cestou inhalační, dermální a orální. Toto riziko je aktuální především u As (což je karcinogen první kategorie) a perzistentních organických polutantů, s prokázanými toxickými vlastnostmi.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/