190/10 NZ, kterým se mění zákon o přeměnách obchodních společností a družstev; T: 23. 9. 2010

Předkládaná novela by měla zajistit několik jednotlivých dílčích cílů. V souhrnu tyto cíle povedou k jednoduššímu a jednoznačnějšímu nastavení pravidel pro přeměny a zajistí souladnost české právní úpravy s komunitárním právem a Úmluvou.

Předně je třeba zajistit úplnou harmonizaci zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se směrnicí 2009/109/ES.

 Je třeba napravit nesoulad zákona o přeměnách obchodních společností a družstev s Úmluvou. Navrhuje se, aby po zápisu přeměny do obchodního rejstříku řízení mohlo i nadále pokračovat s tím, že na výzvu soudu navrhovatel změní návrh takovým způsobem, aby se mohl domáhat určení, že projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty. Navrhovatel nebude tedy moci přeměnu zmařit, ale bude postaveno na jisto, že došlo k porušení právních povinností, což vytvoří základ pro možnost domáhat se náhrady škody, nebo přiměřeného zadostiučinění, které bude moci být nově poskytnuto i v penězích. Dalším problematickým bodem současného stavu jsou potíže s terminologií. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev často používá pojmy, které jsou definovány obchodním zákoníkem. Cílovým stavem novely je odstranění výkladových potíží, které zákon přináší. S výkladovými problémy se můžeme setkat na celé řadě míst. Výsledkem by mělo být nastavení pravidel, které by stávající nejasnosti odstranily.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/