190/23 Novela vyhl. č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ŽP;T:1.11.2023

Hlavní změnou, která vyvolala potřebu novely vyhlášky, je zavedení možnosti konat v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále také ZPV) veřejné projednání nejen v prezenční formě, jako doposud, avšak nově také ve formě distanční, popřípadě oběma formami současně (tedy v tzv. kombinované formě). Ve vazbě na to bylo upraveno znění ust. § 23 odst. 9 ZPV, dle něhož Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, podmínky pro volbu jeho formy a další organizačně-technické parametry, zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto zákona.

Návrh vyhlášky upravuje podmínky pro volbu jednotlivých forem konání veřejného projednání a s tím související okolnosti, např. možnost přerušit veřejné projednání z důvodu výskytu technických potíží, nebo způsob podávání otázek a připomínek v rámci veřejného projednání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1.11. 2023.