19/20 Nař. vl. seznam znečišťujících látek a prahových hodnot; T: 20.3.2020

Navržená právní úprava má několik základních cílů. Prvním z nich je rozšířit na základě aktuálních požadavků Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech seznam znečišťujících látek sledovaných a v případě překročení příslušných prahových hodnot ohlašovaných do integrovaného registru znečišťování (IRZ) v únicích do ovzduší, vody a půdy a přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu (příloha č. 1) a v přenosech látek v odpadech mimo provozovnu (příloha č. 2). Proto se navrhuje do IRZ nově zařadit čtyři znečišťující látky – bromované difenylethery (PBDE), a to hexa-BDE a hepta-BDE, soli a estery pentachlorfenolu, polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren (všechny do přílohy č. 1, poslední dvě jmenované též do přílohy č. 2). V této souvislosti je nutno uvést, že se nejedná o zařazení zcela nových látek a stanovení odpovídajících prahových hodnot, ale o zařazení látek příbuzných k těm, které se již v rámci IRZ dlouhodobě sledují.

Sledování těchto látek prostřednictvím IRZ se jeví jako nejsnazší a nejvhodnější cesta, jelikož návaznost na doposud sledované látky je zcela evidentní (mnoho zástupců persistentních organických polutantů – POPs, které jsou rovněž předmětem Stockholmské úmluvy, je již standardně sledováno prostřednictvím IRZ). V případě, že by dotčené látky nebyly zahrnuty do seznamu sledovaných a ohlašovaných látek, bude obtížnější vyhovět všem požadavkům uvedeným ve Stockholmské úmluvě.

Dalším cílem je optimalizace ohlašování přenosů látek v odpadech v návaznosti na materiál „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (tzv. ekoaudit). Za tímto účelem se navrhuje vypuštění několika znečišťujících látek (chrom, nikl, styren a formaldehyd) z přílohy č. 2.

V neposlední řadě je nezbytné novelizovat přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., která stanoví údaje požadované pro ohlašování do IRZ. Cílem navržených změn v této příloze je primárně zajištění implementace prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/