189/09 Balík Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 ; T: 19.10.2009

Pravidla pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu neumožňují hradit činnost konanou v jednom roce z prostředků roku následujícího. Proto je návrh na stanovení odměn (stejně jako v minulých letech) předkládán již nyní, přestože se do konce roku 2009 uskuteční ještě další zasedání Rady a Rada bude plnit své úkoly. Prostředky na odměny členů Rady (příloha č. 1 k návrhu usnesení vlády) jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky, a to z prostředků vyčleněných na zajištění činnosti Rady. Výše odměn odpovídá podílu jednotlivých členů na práci Rady. Vyjadřuje jejich aktivitu při plnění úkolů Rady, účast na zasedáních a plnění úkolů v pracovních skupinách Rady.

Odměny za činnost v poradních orgánech Rady stanovuje předseda Rady podle § 35 odst. 8 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Dále jim náleží cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Návrh odměn jednotlivým členům poradních orgánů vychází z aktivního podílu členů na práci v daném poradním orgánu a je projednán a schválen na zasedání Rady. Čerpání odměn pro členy poradních orgánů je plánovanou součástí rozpočtu Rady (§ 6180, položka 5021), nemá tedy vliv na výši výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj. 

Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 vypracovali předsedové jednotlivých poradních orgánů (příloha III.3).

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha usnesení

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/