188/08 Návrh zákona – obchodní zákon; T: 22.10.2008

Předně platí, že tento zákon je připravován po přijetí věcného záměru občanského zákoníku, což má hned několik důsledků. Pro primo koncepce nového obchodního zákona zřetelně akcentuje výsostné postavení budoucího občanského zákoníku v právu soukromém. Pro secundo se nepokouší jít cestou uměle vytvářeného vlastního pojmosloví a specifické pojmy přijme jen v rozsahu odůvodněném povahou věci, též s přihlédnutím k tradičnímu pojetí obchodního práva. Pro tertio se v obecné rovině řídí obecnými zásadami tak, jak jsou vytknuty ve věcném záměru občanského zákoníku.

S ohledem na rozsáhlost změn v soukromém právu vůbec návrh předpokládá úplné zrušení stávajícího obchodního zákoníku a jeho nahrazení novým zákonem. Cesta přechodných či prozatímních variant postupných novel či jedné velké novely současného zákona se nezdá vhodným a pro právní jistotu stabilním řešením. Jednotný nový zákon bude také více schopen dostát vysokým nárokům na systematičnost a provázanost úpravy, nehledě na celkově nové pojetí občanského zákoníku.

Návrh předpokládá podstatné zeštíhlení obchodního zákona, protože úpravu většiny situací řešených dosud obchodním zákoníkem převzal nový občanský zákoník. Předpokládá se, že do obchodního zákona nejsou převzaty:

1.      Hospodářská soutěž; ochrana hospodářské soutěže bude nadále, jakožto veřejnoprávní disciplina, řešena zvláštním zákonem (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) a problematika nekalé soutěže přešla jako celek do úpravy občanského zákoníku.

2.      Část obecných ustanovení o obchodních společnostech, zejména ustanovení o likvidaci obchodních společností, kterou obecně upraví ustanovení občanského zákoníku o likvidaci právnických osob, jelikož jde o instituty významné pro právní status těchto osob vůbec.

3.      Ustanovení upravujících obchodní závazkové vztahy jsou přesunuta do občanského zákoníku.

4.      Nový obchodní zákon nepřevzal v Evropě ojedinělou a nestandardní volbu práva (fakultativní obchody – § 262), a to bez náhrady.

5.      Rovněž tak návrh předpokládá vypuštění možnosti sukcesivního založení akciové společnosti. Důvodem je nejen praktická neužitečnost tohoto způsobu, ale také opuštění tohoto institutu některými právními řády (Švýcarsko, Německo, Rusko).

 

Teoreticky přicházely v úvahu dva základní způsoby reformy obchodního práva, jednak cesta novely, jednak cesta nového zákona. Vzhledem k vysokému počtu novel stávajícího obchodního zákoníku a problematickým následkům především v rovině systematičnosti, návrh vychází z koncepce přijetí nového právního předpisu. Tento způsob je vhodnější také proto, že mnohé instituty dnešního obchodního zákoníku nebudou do nového zákona přejaty a novela by tak celý předpis velmi znepřehlednila. 

Odůvodnění

Rozdílová tabulka

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/