187/11 NV o stanovení seznamu katastrálních území; 5.9.2011

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2010 a první poloviny roku 2011. Jedná se o změny průměrné ceny zemědělských pozemků realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků. Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází k upřesňování výměr BPEJ v pozemkových parcelách (celkem 124 případů), u 15 katastrální území byla změna provedena na základě rozdílů ve výměře zemědělských pozemků nad 10 % a v jednom případě se jedná o změnu názvu katastrálního území. Katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou bylo k 31. 12. 2010 celkem 13 000, nulovou výměru zemědělské půdy má 27 katastrálních území.

Požadavky na aktualizaci BPEJ jsou vysoké a plán aktualizace BPEJ musí být dodržen. Aktualizace BPEJ podle vyhlášky č. 327/1998 Sb. jsou zajišťovány prostřednictvím Ústředního pozemkového úřadu. Aktualizaci BPEJ provádí VÚMOP na základě hospodářských smluv a podle schváleného plánu. Po zavedení výsledků aktualizace příslušný pozemkový úřad oznamuje datum platnosti nového stavu a jsou zpracovány nové průměrné ceny.

 

Další změny průměrné ceny zemědělské půdy jsou způsobeny rozdílem mezi výměrou zemědělské půdy podle údajů Úhrnných hodnot druhů pozemků v ČR (dále jen „ÚHDP“) a výměrou BPEJ v katastru nemovitostí. Tento rozdíl byl vzat jako kritérium dostatečné přesnosti při přeceňování z důvodu změny výměr zemědělské půdy nad 10 % i při přeceňování z důvodu změny základních cen BPEJ.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/