187/09 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR; T: 15.10.2009

Návrh tohoto předkládaného materiálu rozpracovává nejen jednotlivé cíle Strategie jako základního meziresortního a mezioborového dokumentu, kterým se v ČR naplňuje Úmluva o biologické rozmanitosti (dále jen Úmluva), ale současně odráží i požadavky dalších mezinárodních úmluv (např.: Evropská úmluva o krajině na ochranu, péči a plánování krajiny, Úmluva o ochraně vodních a mokřadních systémů, tzv. Ramsarská úmluva), kterými je ČR vázána.

Předložená aktualizace Státního programu stručně analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle a opatření, která jsou nezbytná k jejich dosažení. Zabývá se problematikou ochrany krajiny obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou ochranou. Předkladatel si je vědom, že moderní ochrana přírody je uskutečnitelná pouze promyšlenou kombinací legislativních, ekonomických, odborně-výzkumných a osvětových nástrojů.

Předkládaná aktualizace Státního programu respektuje také princip udržitelného rozvoje, vychází ze současně platných právních předpisů ČR, bere v úvahu ustanovení mezinárodních mnohostranných úmluv, kterých je ČR smluvní stranou, a závazky ČR jako členského státu EU.

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/