187/08 Návrh věcného záměru zákona o daních z příjmů; T: 2.10.2008

Přestože se nejedná o zpracování úpravy koncepčně zcela nové a zpracování není zahrnuto do plánu legislativních prací vlády, byl ve druhém pololetí roku 2007 zpracován návrh věcného záměru nové zákonné úpravy zdaňování příjmů s cílem posouzení některých nových přístupů již při jejich formulaci a nastavení tak dispozic pro vypracování paragrafovaného znění. Návrh věcného záměru zákona o daních z příjmů byl včetně analýzy všech výjimek ze zdanění předložen poradě ekonomických ministrů. Porada ekonomických ministrů v prosinci 2007 nevyslovila k materiálům žádné závěry. Následně byly v dubnu 2008 věcný záměr zákona i analýza výjimek ze zdanění předloženy do veřejné diskuse v rámci zahájení reformy daňového systému s účinnosti k 1.1.2010.

Hlavní prioritou návrhu koncepce nové právní úpravy v oblasti zdaňování příjmů zůstává zjednodušení současné úpravy zákona o daních z příjmů, která je díky svému více než patnáctiletému působení (94 novel, z toho 13 zásadních) značně nepřehledná a tím stále méně srozumitelná. Nová úprava by také měla navázat na impuls, který byl dán současné platné právní úpravě zákona o daních z příjmů prostřednictvím v nedávné době schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který oblast daní z příjmů výrazně posunul směrem k příznivému daňovému prostředí.

Výchozím záměrem je zpracování nového zákona o daních z příjmů do jedné normy, tj. společné jak pro fyzické, tak i právnické osoby s tím, že bude důsledně sledováno oddělení jednotlivých problematik. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů bude nově integrován do samostatné části nového zákona. Současně je předpokládáno zrušení daně dědické a daně darovací, kde stávající principy budou transponovány do podmínek zdaňování příjmů. Daň z převodu nemovitostí bude rovněž zrušena, avšak ve vztahu k daňovému inkasu pouze s částečnou kompenzací v oblasti daní z příjmů dotýkající se rušených časových testů pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí u fyzických osob a jejich nahrazení systémem zdaňování kapitálových zisků. Věcný záměr v řadě oblastí navazuje na principy současné právní úpravy, případně je precizuje nebo zavádí nové prvky, např.:-          přehodnocení kategorizace příjmů fyzických osob sledující zúžení počtu dílčích základů daně,-          zjednodušení nakládání s majetkem (zejména rozhodování mezi opravou a technickým zhodnocením),-          posuzování výdajů zaměstnavatele na zaměstnance,-          úplné osvobození dividend a podílů na zisku vyplácených právnickým osobám a současně důsledné zdanění těchto příjmů u  fyzických osob se zavedením určitého limitu pro osvobození, a to včetně dalších příjmů ze zcizení kapitálového majetku,-          uplatňování daňových ztrát bez omezení v čase. U fyzických osob se dále navrhuje-          zdaňovat rozdíl mezi příjmy a výdaji (zisk) v případě prodeje movitých věcí nezahrnutých do obchodního majetku s tím, že do zákonem stanoveného limitu bude tento rozdíl (zisk) od daně osvobozen,-          zdaňování v případě změny daňového rezidentství poplatníka,-          zaměstnanecký výdajový paušál nestanovit v absolutní výši, ale v procentní výši příjmů zaměstnance s tím, že bude omezen stanoveným limitem,-          u daně vybírané srážkou u zaměstnanců bude možno tuto srážku ve vymezených případech považovat za zálohu a započítat ji na celoroční daňovou povinnost,-          ponechání daňových bonusů v rámci daňového zvýhodnění na děti. Jde totiž o prioritu, která v tomto případě dostala přednost před zjednodušením zákona,-          jednoznačné dokončení procesu tzv. superhrubé mzdy.Předkládací zprávaMateriálPříloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3PŘIPOMÍNKY

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/