186/21 Novela vyhl. č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému; T:10.12.2021

Novela vyhl. č. 352/2004 Sb., navazuje na poslední novelu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, která do vnitrostátního právního řádu transponuje směrnici EP a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Řádnou implementaci unijních předpisů tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku do vnitrostátního právního řádu České republiky nelze provést pouze úpravou zákona o dráhách, nýbrž je nutno ji dotvořit úpravou příslušných prováděcích předpisů. Novelou vyhlášky se navrhuje upravit stávající ustanovení konkretizující členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii tak, aby byl obsah prováděcího právního předpisu nadále souladný s přílohou I směrnice o interoperabilitě. Nově bude vyhláška obsahovat úpravu postupu oznámeného subjektu nebo určeného subjektu při ES ověření a obsah technické dokumentace přikládané k ES prohlášení o ověření, implementující vybrané body přílohy IV směrnice o interoperabilitě.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/