185/15 Novela zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory; T: 8.10.2015

Cílem návrhu je zakotvit pojem centrálního evidenčního systému a vymezit nová práva a povinnosti v souvislosti se zápisem do centrálního evidenčního systému, jak na straně koordinačních orgánů, tak i na straně poskytovatelů a příjemců. V souvislosti s tím je třeba zavést některé nové pojmy a stanovit kompetence spojené s plněním povinnosti transparentnosti.

Dále návrh zakotvuje možnost, aby koordinační orgán vydával vyjádření o nutnosti zahájit řízení před Komisí tak, aby se zvýšila koordinační role Úřadu a Ministerstva zemědělství a byly naplněny požadavky vyplývající z modernizovaných předpisů pro oblast veřejné podpory.

Nezbytná je rovněž úprava některých stávajících pojmů a povinností, zejm. co se týká zpřesnění oblastí, ve kterých je kompetentním koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství, možnosti vyžadovat si informace rovněž od jiných subjektů, než je poskytovatel a příjemce veřejné podpory a doplnění druhů nápravných opatření v případě spáchání správního deliktu při zápisu podpor de minimis, čímž budou stávající ustanovení zákona uvedena do souladu s vyvíjející se praxí. V tomto směru se jedná spíše o dílčí změny převážně legislativně-technického charakteru.

S ohledem na nezbytnost zaznamenávat přeměny příjemců podpory malého rozsahu do centrálního registru tak, aby údaje v tomto registru byly úplné, relevantní a vypovídající o skutečném stavu, je třeba zavést i definici „přeměny příjemce podpory malého rozsahu“ v zákoně č. 215/2004 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a v této souvislosti upravit některá související ustanovení tohoto zákona.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/