183/15 Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací; T: 28.9.2015

Cílem návrhu je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR, k čemuž je potřeba prostřednictvím legislativního rámce zajistit udržitelný rozvoj systému VaVaI, zajistit efektivnost výdajů na VaVaI a potřeby ekonomiky a společnosti. Splnění tohoto cíle je podle názoru předkladatele podmíněno zásadní změnou dosavadního systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou již nelze jak pro její kvalitativní, tak kvantitativní parametry zapracovat prostřednictvím novely do stávajícího platného zákona.

Na základě shody relevantních představitelů vědecké veřejnosti, poskytovatelů podpory, jakož i dlouhodobě analyzovaných poznatků a zkušeností předkladatele se ke splnění vymezeného cíle jeví jako nezbytné provést změny ve třech stěžejních oblastech. V prvé řadě je to nové nastavení podmínek, zásad a kritérií podpory tak, aby zajišťovaly výrazně lépe než dosavadní pravidla ekonomický rozvoj a udržitelnost systému podpory VaVaI. Rovněž musí být legislativně vyřešena absence inovací v systému státní podpory VaVaI.

V neposlední řadě je pak třeba uvést, že všechna nová, byť sebelepší pravidla nemohou v praxi úspěšně fungovat a přinést žádoucí změnu bez vybudování zcela nové struktury státní správy a administrativní podpory VaVaI, která odstraní dosavadní roztříštěnost správy způsobenou jak několikanásobně novelizovanou a v některých směrech ne zcela provázanou právní úpravou, tak mnohdy i historicky nastolenými stereotypy ve vztazích mezi jednotlivými relevantními správními úřady, majícími tendenci působit jako tradice, kterou je nežádoucí až riskantní měnit. Při přípravě věcného záměru byly posuzovány jednotlivé varianty zejména právě ve vztahu k budoucímu uspořádání státní správy výzkumu, vývoje a inovací – od v zásadě ponechání stávajícího stavu, případně s podřízením GA ČR pod MŠMT a TA ČR pod MPO, až po vytvoření nového ministerstva, případně též se zahrnutím oblasti vysokých škol. Jako v současnosti optimální varianta, jejíž náklady budou vyváženy nespornými přínosy v oblasti VaVaI, bylo vyhodnoceno zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj (dále jen „MVV“) a ponechání gesce pro oblast vysokých škol Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/