182/15 Novela zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a lesního zákona; T: 5.10.2015

Navrhovaná právní úprava zejména upravuje:

  • definice pojmů jednotlivých typů sadebního materiálu lesních dřevin,
  • práva a povinnosti vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí,
  • náležitosti dokladu o zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu,
  • podmínky poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem naplňování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin,
  • pravidla poskytování finančních prostředků na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • povinnosti držitelů licencí v souladu s platnou právní úpravou,
  • možnost vlastníka lesa podat žádost o zkrácení doby platnosti lesního hospodářského plánu,
  • rozšíření povinnosti vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při umělé obnově lesa a zalesňování o kategorii identifikovaného reprodukčního materiálu a upřesňuje pravidla vedení této evidence,
  • možnost Ministerstva zemědělství udělit výjimku na požadavky na reprodukční materiál použitý k umělé obnově lesa a zalesňování při zakládání výzkumných ploch na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Související soubory