182/08 NV o ochraně zvířat při přepravě; T: 24.9.2008

Dne 5. 1. 2007 nabylo účinnosti nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (dále jen „nařízení“). Toto nařízení bylo hlavním důvodem pro novelizaci zákona, která byla provedena zákonem č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Oblast tzv. komerční přepravy zvířat již tedy bude v převážné míře upravena pouze nařízením a v českém právním řádu budou obsažena pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění aplikace nařízení, a ustanovení, která upravují ochranu zvířat při nekomerční přepravě.

Hlavním cílem navrhované úpravy je tedy zajištění adaptace nařízení.

Některé požadavky na technické vybavení dopravního prostředku, které stanoví nařízení, je nutno na národní úrovni blíže upravit, proto je v novele zákona obsaženo zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu.

 

Varianta 1- nulová

Při zvažování různých variant řešení identifikovaného problému, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem vyhlášky o ochraně zvířat při přepravě. Jedná se o případ, kdy již předpis vyšší právní síly ukládá vydat právní předpis. Tzv. „nulová varianta“ by znamenala porušení povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství podle § 8a odst. 2, § 8b odst. 4 a 7 a § 8e odst. 3 a § 29 odst. 1 tohoto zákona vydá vyhlášku o ochraně zvířat při přepravě.

Varianta 2 – vydání právního předpisu

Tato varianta předpokládá vydání právního předpisu, tedy, že oblast ochrany zvířat při přepravě bude řešena cestou právní regulace.

 

Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá další finanční nároky na státní rozpočet (pouze náklady na vydání právního předpisu) a nebude znamenat dodatečné náklady v rámci veřejných rozpočtů. Nebude mít sociální dopady a nebude negativně postihovat podnikatelské prostředí České republiky. Navrhovaná právní úprava má pozitivní vliv na životní prostředí, zejména na oblast ochrany zvířat.  

Zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/