182/23 Novela nař. vlády č. 333/2021 Sb., k provedení celního zákona v oblasti statistiky;T:25.10.2023

Předmětem navrhované právní úpravy je zvýšení prahů pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie neboli údajů Intrastatu, a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a středních podniků při vykazování do systému Intrastat.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 10. 2023.