18/17 Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací; T: 24.2.2017

Návrh nařízení vlády provádí ustanovení § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb. v souladu se zmocněním v něm upraveném a stanoví kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich prokazování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze seznamu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných v seznamu výzkumných organizací.

Do seznamu se v souladu s ustanovením § 33a zákona č. 130/2002 Sb. zapisují výzkumné organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie (nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem).

Související soubory

/jak-na-