18/14 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020; T: 28.3.2014

S Ministerstvem pro místní rozvoj je dohodnuto, že postup výběru MAS a jejich Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) bude pro programové období 2014 – 2020 následující: MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů
a územní dimenze.
V rámci Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „PRV“) musí být na metodu LEADER vyčleněno minimálně 5 % z rozpočtu – viz čl. 59, odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen „Nařízení k EZFRV“). Pro ostatní fondy je využití metody LEADER nepovinné. Z dosavadních jednání a z návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (dále jen „návrh DOP“) vyplývá, že k implementaci metody LEADER se připojí Integrovaný regionální operační program financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (gesce Ministerstva pro místní rozvoj) a Operační program Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu (gesce Ministerstva práce a sociálních věcí). Pro řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), Operačního programu Životní prostředí (gesce Ministerstva životního prostředí) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (gesce Ministerstva průmyslu a obchodu) budou MAS zajišťovat spolupráci mezi žadateli
a řídicím orgánem a zvyšovat povědomí o programech v území, nebudou však přímými účastníky implementačního procesu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/