18/13 Zákon o statusu veřejné prospěšnosti; T: 22.2.2013

Cílem předkládané právní úpravy je především upravit podmínky, za kterých může právnická osoba nabýt statusu veřejné prospěšnosti a též účinky pozbytí statusu veřejné prospěšnosti. Předkládaná úprava reaguje na výslovné ustanovení § 147 nového občanského zákoníku, které stanoví, že status získá právnická osoba, která splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

Předkládaný zákon vychází ze skutečnosti, že status veřejné prospěšnosti může být přiznán jen takové osobě, která vykonává veřejně prospěšnou činnost přispívající k dosahování obecného blaha, pokud splní další podmínky. Zároveň je důležité zdůraznit, že podle obecné úpravy občanského zákoníku (§ 147) jde o právo na udělení statusu veřejné prospěšnosti za splnění zákonných podmínek, a nikoli povinnost právnické osoby vykonávající veřejně prospěšnou činnost ucházet se o zápis statusu. Právnická osoba může totiž i nadále vykonávat veřejně prospěšnou činnost, aniž by z nejrůznějších důvodů (např. vyšší administrativní nároky) chtěla usilovat o přiznání statusu veřejné prospěšnosti.

Zákon vychází z myšlenky, že právo získat status veřejné prospěšnosti mají jen osoby, které již po nějakou dobu veřejně prospěšnou činnost vykonávají. Výkon činnosti bude pak prokazovat právnická osoba. Status tak získá pouze osoba, která prokáže, že se v oblasti poskytování veřejně prospěšné činnosti osvědčila. To je logické především z toho důvodu, že se statusem budou spojeny další výhody, ale i určitá reklama a prestiž ve vztahu ke třetím osobám. Status veřejné prospěšnosti umožní právnickým osobám získat především nepřímé výhody spočívající v úlevách na dani z příjmů, do budoucna však není vyloučeno, že se statusem veřejné prospěšnosti budou spojovány i jiné typy výhod.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/