180/10 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2009 zaměřen na kontrolu provozoven, kde jsou vykonávány rizikové práce. Bylo pokračováno v kontrolách provozoven, kde jsou vykonávány práce spojené s manipulací s břemeny, zejména se jednalo o manipulaci s pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Rovněž byly prováděny kontroly provozoven výrobního charakteru, kde jsou vykonávány práce zařazené podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie 2, a kontroly provozoven s opakovaným výskytem nemocí z povolání. Trvale probíhá cílené vyhledávání subjektů, které nepředložily oznámení nebo návrh na zařazení prací do kategoriía pasportizace pracovišť a prací s nanomateriály a nanotechnologiemi. Další kontroly proběhly v rámci účasti v projektu CADimple: „Analýza a hodnocení realizace Směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci“.

Související soubory

/jak-na-