180/08 NV-zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů; T: 23.9.2008

Vyhláška přesně definuje případy, které vyžadují změnu podmínek povolení k emisím skleníkových plynů. U původní vyhlášky mohlo docházet k případům, že MŽP nebylo informováno o podstatných změnách v metodice zjišťování emisí, které musí vzhledem k jejich závažnosti podléhat schválení nebo naopak provozovatelé často žádali o změnu podmínek povolení v případech, které byly pro stanovení přesného množství emisí CO2 nevýznamné. Celkový přínos přesné definice povinně hlášených změn je omezení zbytečné administrativní zátěže na straně podnikatelského i veřejného sektoru.

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na provozovatele, kteří budou využívat kontinuální měření emisí, neboť budou moci pro kontrolní výpočet použít nižší úrovně přesnosti, čímž dojde ke snížení nákladů. V současnosti všichni provozovatelé používají pro stanovení emisí výpočet, protože náklady na kontinuální měření jsou vysoké a při použití stejné úrovně přesnosti pro kontrolní výpočet se provozovatelům nevyplatí pořizovat si přístroje na kontinuální měření. Možnost využít nižší úroveň přesnosti by tedy měla zvýhodnit provozovatele, kteří si toto zařízení pořídí, neboť stanovení emisí měřením je v mnoha případech přesnější než stanovení výpočtem, a tím pádem i preferovanější s ohledem na životní prostředí.

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na provozovatele, kteří používají k čištění spalin polosuchou metodu, neboť je nově explicitně uvedena mezi přemístěným uhlíkem. Tzn. že CO2 se při tomto procesu nevypouští do atmosféry, tudíž nepřispívá ke změně klimatu a provozovatel za něj nemusí vyřazovat povolenky.

Nejvíce pozitivních dopadů bude mít nová vyhláška na provozovatele zařízení s nízkými emisemi (do 25 kt/rok), pro které budou platit některé výjimky z klasických postupů stanovování množství vypuštěných emisí. Těchto provozovatelů je 270, tedy bezmála 70 %. Tito provozovatelé budou moci využít informací o měřících přístrojích specifikovaných dodavatelem bez nutnosti dalšího zjišťování chybovosti a kalibrace. Tím se sníží náklady na zajištění požadavků na měřící zařízení specifikovaných přílohou č. 8 vyhlášky.

Předkládaná vyhláška bude mít pozitivní dopad na hospodářskou soutěž, neboť dojde k odstranění nevýhody pro malé podniky, pro které je zapojení do EU ETS větší zátěží než pro velké provozovatele. Ve výsledku pak nejmenší provozovatelé mírně zvýší svoji konkurenceschopnost.

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, kdy provozovatelé zařízení s vysokými emisemi (největší znečišťovatelé) budou povinni dodržovat přísnější pravidla pro zjišťování emisí, čímž bude dosaženo přesnějších údajů o produkci skleníkových plynů. 

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

PŘIPOMÍNKY

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/