179/15 NV kterou se mění vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví; T: 22.9.2015

Návrh vyhlášky se týká účetních jednotek, které; vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., na které se nevztahují předmětné směrnice EU, přesto při přípravě návrhu vyhlášky bylo nutno částečně respektovat některá ustanovení návrhu novely zákona o účetnictví (senátní tisk č. 112), která v souladu se směrnicí EU např. zavádí kategorizaci účetních jednotek (kdy jsou rozlišovány kategorie v závislosti na velikosti aktiv, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců – velké, střední, malé a mikro účetní jednotky a stanoví, že velké účetní jednotky, střední účetní jednotky a malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce v plném rozsahu), které se vztahují na všechny skupiny účetních jednotek podle návrhu zákona o účetnictví (senátní tisk č. 112), a umožňují členským státům stanovit určitá zjednodušení či osvobození, která se týkají malých a mikro účetních jednotek při sestavení účetní závěrky, při respektování specifik účetnictví účetních jednotek, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou dále změny související s upřesněním některých ustanovení v oblasti terminologie v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, změny, které souvisejí se změnami v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/