179/13 Novela zákona o vodách; T: 8.1.2014

Důvodem pro předložení návrhu zákona je snaha vyřešit problém s vodními díly nacházejícími se na cizích pozemcích, u kterých je sporné, zda jsou samostatnou věcí nebo jsou součástí pozemku, na kterém se nachází, a to s ohledem na povinnosti, které jsou vlastníkům těchto vodních děl uloženy ve veřejném zájmu vodním zákonem.

V zájmu právní jistoty dotčených subjektů je potřeba vyjasnit a vymezit právní režim těchto vodních děl. Jde zejména o vodní díla, která mají zásadní význam pro veřejné účely, např. zemní protipovodňové hráze, hráze vodních nádrží a rybníků včetně jejich zatopené plochy. Je důležité, aby funkce vodních děl byla zachována a vodní díla byla řádně provozována a udržována tak, aby nedošlo k nežádoucí změně vodních poměrů a vzniku závažných škod. Značným rizikem jsou v tomto smyslu zejména povodně anebo výskyt suchých období, kdy nelze vyloučit značné finanční dopady.

Neřešením právního režimu popsaných vodních děl by došlo k právní nejistotě dotčených subjektů s důsledkem ohrožení funkcí vodních děl ve veřejném zájmu a dále k značným finančním dopadům.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/