179/23 Návrh zákona o digitální ekonomice;T:31.10.2023

Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů má zajistit správné fungování vnitřního trhu v oblasti digitální a datové ekonomiky prostřednictvím vytvoření jasného a předvídatelného právního rámce pro vymáhání povinností plynoucích ze souvisejících právních předpisů EU, tedy především provedení s tím spojené adaptace právního řádu ČR na nařízení o správě dat (vyjma kapitoly II) a nařízení o digitálních službách. To zahrnuje jednak určení příslušných orgánů, které odpovídají za vymáhání nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách (Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů), a stanovení pravidel týkajících se sankcí za porušení nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách. Součástí cíle je rovněž revize platné právní úpravy v oblasti zprostředkovatelských služeb. Návrhem zákona se na základě provedené analýzy zrušuje současný právní rámec, který je upraven zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 10. 2023.