176/16 NV o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje; T: 26.9.2016

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně

 

· výčet změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,

· výčet stavebních materiálů,

· vzory registračních formulářů,

· výčet dokumentace pro registrovanou činnost a požadavky na její obsah,

· požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v rámci expozičních situací,

· výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany,

· rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a dobu uchovávání informací o nich,

· rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací SÚJB o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany,

· rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdrojích ionizujícího záření a lhůty pro jejich předávání SÚJB,

· ozáření pacienta, které je považováno za chybné z hlediska radiologické události,

· aktivitu radionuklidu, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem,

· kritéria pro zařazení zdrojů ionizujícího záření do kategorií,

· způsob zařazení radionuklidových zdrojů do kategorií zabezpečení,

· kritéria pro zařazení pracoviště do příslušné kategorie,

· pravidla zařazení pracovníků do kategorie A nebo B,

· hodnoty limitů ozáření a způsob nakládání s nimi,

· referenční úrovně,

· způsob použití referenčních úrovní,

· postupy používané při optimalizaci radiační ochrany včetně způsobu stanovení dávkových optimalizačních mezí,

· hodnotu a způsob použití zprošťovací úrovně,

· rozsah a četnost provádění zkoušek podle § 68 odst. 1 písm. f) atomového zákona,

· rozsah a četnost zkoušky provozní stálosti prováděné registrantem,

· pravidla pro stanovení rozsahu a četnosti zkoušky provozní stálosti prováděné držitelem povolení,

· okruh osob provádějících zkoušku provozní stálosti,

· okruh osob povinných zajistit plnění povinností podle § 68 odst. 1 písm. g) atomového zákona,

· postup hodnocení zkoušky provozní stálosti a nakládání s jeho výsledky, včetně způsobu a doby uchovávání jeho výsledků,

· kritéria pro hodnocení zkoušky dlouhodobé stability, pravidla pro odstraňování závad zjištěných touto zkouškou a způsob stanovení lhůt pro odstranění těchto závad,

· rozsah a obsah poskytovaných informací podle § 68 odst. 1 písm. n) atomového zákona a způsob jejich poskytování,

· rozsah a způsob průběžného vzdělávání radiačního pracovníka, způsob a četnost ověřování jeho znalostí a způsob dokumentování průběžného vzdělávání,

· rozsah a způsob provedení hodnocení zajištění radiační ochrany vykonávané činnosti,

· druhy zdrojů ionizujícího záření, u nichž je inventurní kontrola prováděna, rozsah a způsob provádění inventurní kontroly a její četnost a četnost a rozsah předávání jejích výsledků SÚJB,

· způsoby doložení těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje,

· výčet změn souvisejících s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření,

· rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování SÚJB,

· rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, a ukončení vyřazování z provozu,

· náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta,

· postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření,

· rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdroji ionizujícího záření a jejich předávání SÚJB,

· rozsah a způsob vykonávání činnosti dohlížející osoby,

· kategorii radiačního pracovníka v případě dohlížející osoby,

· rozsah a způsob vykonávání činnosti osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,

· kategorii radiačního pracovníka v případě osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,

· rozsah a způsob vykonávání činností specializovaným útvarem radiační ochrany zajišťujícím soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení,

· rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma,

· rozsah omezení vstupu do kontrolovaného pásma,

· podmínky výkonu práce v kontrolovaném pásmu,

· způsob zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu,

· požadavky na dokumentaci provozu kontrolovaného pásma,

· rozsah a způsob vymezení sledovaného pásma,

· způsob zajištění radiační ochrany ve sledovaném pásmu,

· požadavky na dokumentaci provozování sledovaného pásma,

· podmínky bezpečného provozu pracoviště se zdrojem ionizujícího záření s ohledem na typ zdroje ionizujícího záření,

· hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, a podmínky, za nichž se považují za překročené,

· rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti,

· způsob zajištění radiační ochrany obyvatelstva, pracovníků a okolí přechodného pracoviště,

· rozsah, způsob a lhůtu oznamování výkonu činnosti na přechodném pracovišti SÚJB,

· požadavky na osobní monitorování radiačního pracovníka,

· postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování.

· pravidla vybavení radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry, nakládání s nimi a jejich vyhodnocování, včetně délky období pro jejich vyhodnocování,

· způsob poskytování výsledků osobního monitorování radiačnímu pracovníkovi,

· pravidla vydávání osobního radiačního průkazu, lhůty pro podání žádosti a dobu platnosti osobního radiačního průkazu,

· pravidla nakládání s osobním radiačním průkazem,

· vzor osobního radiačního průkazu včetně identifikačních údajů externího pracovníka,

· rozsah a způsob aktualizace údajů v osobním radiačním průkazu,

· pravidla pro stanovení reprezentativní osoby a hodnocení jejího ozáření,

· obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby,

· obsah záznamů o nelékařském ozáření vedených držitelem povolení a registrantem,

· národní diagnostické referenční úrovně,

· obsah záznamů podle § 84 odst. 4 a 5 atomového zákona,

· rozsah a způsob předávání dat pro stanovení distribuce dávek u obyvatelstva,

· požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření a vybavení pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii,

· způsob provádění léčebné nebo diagnostické aplikace radionuklidu,

· podmínky propouštění pacienta po léčbě nebo vyšetření radionuklidem,

· případy vybavení pacienta písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování po léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu,

· klasifikaci radiologických událostí podle jejich závažnosti a postupy pro případ jejich výskytu,

· postupy pro případ výskytu radiologické události nebo případu, kdy k radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny,

· obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření a záznamů o přijatých opatřeních podle § 87 odst. 3 atomového zákona,

· rozsah informování o závažné radiologické události a lhůty k jeho provedení,

· požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu,

· způsob identifikace a označování vysokoaktivního zdroje a jeho příslušenství,

· výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu,

· způsob, rozsah a četnost měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka, způsob stanovení osobních dávek pracovníka a rozsah, způsob a dobu evidence osobních dávek pracovníka,

· rozsah a obsah informací oznamovaných SÚJB o pracovišti, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování,

· úroveň, po jejímž překročení musí být na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu zajištěna optimalizace radiační ochrany,

· rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště,

· způsob a dobu vedení evidence výsledků měření obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a četnost jejich oznamování SÚJB,

· obsah vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z pracoviště,

· hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a podmínky, za nichž se považují za překročené,

· podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu,

· rozsah, způsob a četnost provádění měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a pravidla stanovení efektivní dávky pracovníka,

· rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a efektivní dávky pracovníka,

· rozsah a obsah informací o pracovišti oznamovaných SÚJB, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování SÚJB,

· způsob stanovení radonového indexu pozemku,

· kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření ke snížení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě,

· hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž překročení je vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinen provést opatření ke snížení ozáření,

· nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,

· referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,

· rozsah, četnost a způsob systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě,

· rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody, a četnost jejich oznamování SÚJB,

· referenční úroveň pro stavební materiál,

· způsob výpočtu indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál a hodnotu tohoto indexu,

· rozsah, způsob a četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu,

· rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů výrobce a dovozce stavebního materiálu, a četnost jejich oznamování SÚJB,

· podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně,

· způsob informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a způsob prokázání souhlasu zasahující osoby s účastí na zásahu,

· základní charakteristiky osobních ochranných prostředků a pomůcek pro zasahující osobu,

· dobu uchovávání záznamů a údajů podle § 104 odst. 5 písm. a) až c) a g) atomového zákona,

· rozsah a dobu předávání údajů o velikosti ozáření při zásahu získaných z osobního monitorování SÚJB,

· požadavky na způsob zabezpečení radionuklidového zdroje včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/