176/13 Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; T: 2.1.2014

Cílem předkládaného návrhu zákona je právní úprava problematiky uchovávání dokumentů, na kterých je veřejný zájem, nacházejících se v tzv. soukromých spisovnách, z hlediska působnosti ČSSZ, resp. okresních správ sociálního zabezpečení, a to včetně postupu při zániku soukromé spisovny. Zejména se jedná o úpravu postupu při zániku soukromé spisovny bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v zákoně a o uložení povinnosti součinnosti okresní správy sociálního zabezpečení při určení záznamů a dokumentů, jejichž další úschovu bude třeba zajistit, což současná právní úprava neřeší vůbec. V souvislosti se zánikem soukromé spisovny se řeší zajištění finančních prostředků na úhradu úschovy záznamů a dalších dokumentů v jiné soukromé spisovně, a to jak v případě kdy v majetkové podstatě zanikající soukromé spisovny zůstanou finanční prostředky, tak i v případě neexistence takových finančních prostředků. Zároveň se v právní úpravě zakotvuje maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb a nákladů na uložení dokumentů v jiné soukromé spisovně, kterou jsou soukromé spisovny oprávněny požadovat.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/