175/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu; T: 14.9.2015

Předložený návrh zákona navazuje na paralelně předkládaný návrh zákona celní řád, kterým by mělo dojít k adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie“). Tímto přímo použitelným předpisem bude plně nahrazen stávající celní kodex Společenství s účinností od 1. května 2016. Současným adaptačním předpisem v dané oblasti je zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který by měl být nyní navrhovaným celním řádem nahrazen.

Změny v souvisejících zákonech, které jsou vyvolány jak celním kodexem Unie, tak navrženým celním řádem, provádí předložený návrh zákona, který má charakter tzv. doprovodného zákona. Většina jím prováděných změn má přitom terminologický a legislativně technický charakter.

Do návrhu zákona byly zahrnuty též některé další dílčí změny v dotčených zákonech. Příkladem mohou být novely zákona o Finanční správě České republiky a zákona o Celní správě České republiky, které mimo jiné upravují:

· zavedení principu, podle něhož bude pro účely zákona o státní službě Generální finanční ředitelství bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů, čímž dojde ke zjednodušení aplikace zákona o státní službě v prostředí Finanční správy České republiky,

· zavedení přímého přístupu orgánů Finanční, resp. Celní správy České republiky do vybraných evidencí veřejné správy (evidence vedené Rejstříkem trestů, rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky atd.).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/