175/13 NV o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; T: 23.12.2013

Do návrhu vyhlášky včetně jejích příloh bylo zapracováno:

· upřesnění a doplnění některých základních pojmů a provedení změn vyplývajících ze zákona č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.; ruší se ta ustanovení vyhlášky, jejichž obsah byl zapracován přímo do zákona,

· úpravu příslušných částí spojených se změnou systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, místo pořizování nových plánů se zavádí z důvodu hospodárnosti jejich průběžná aktualizace; v této oblasti návrh upřesňuje postup krajských úřadů při aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,

· upřesnění vybraných údajů z majetkové a provozní evidence; změny obsahuje příloha č. 22,

· vypuštění některých požadavků na náležitosti smluv (například smlouva o povolení k provozování vodovodů a kanalizací), které jsou nově zapracovány v zákoně,

· zpřesnění náležitostí kanalizačního řádu,

· úpravy spojené se zavedením jednotného systému elektronické komunikace s cílem snížení administrativní náročnosti,

· stanovení pravidel členění nákladových položek při kalkulaci ceny; obsah pravidel je v současné době upraven v Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Ministerstvem zemědělství dne 19. 9. 2006; s ohledem na důležitost těchto pravidel a na potřebu lepšího zpřístupnění obsahu pro širokou veřejnost, bylo rozhodnuto v souladu se zmocněním v zákoně zapracovat předmětné opatření do přílohy č. 19 a 19a této vyhlášky,

· úpravy části vyhlášky a příloh týkajících se procesů spojených se stávající evidencí nákladů a cen služby dodávky pitné vody; cílem je porovnání všech položek výpočtu podle cenových předpisů pro vodné a stočné s dosaženou skutečností v předchozím kalendářním roce; tato příloha bude zveřejňována zejména v obcích, aby bylo vyúčtování pod kontrolou veřejností,

· provedení dílčích legislativně technických úprav, které vyplynuly z praktické aplikace tohoto právního předpisu; návrh dále reaguje zejména v přílohách na změnu používané terminologie a na změny v souvisejících právních předpisech (např. v souvislosti se změnou stavebního zákona).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/