174/13 Novela zákona o odpadech; T: 30.12.2013

Předkládaným návrhem zákona se mění ustanovení části čtvrté hlavy druhé dílu 8 zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení. V návaznosti na směrnici 2012/19/EU se nově vymezuje rozsah působnosti právní úpravy nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními, upravují se některé definice, rozšiřují se evidenční povinnosti výrobců elektrozařízení, zavádí se nový institut zplnomocněného zástupce výrobce, upravují se pravidla zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení, rozšiřují se povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, upravují se cíle pro využití elektroodpadu, umožňuje se výrobcům uvádět odděleně náklady na zajištění plnění povinností pro nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, zavádí se možnost dohody mezi výrobcem a konečným uživatelem, který není spotřebitelem, o odchylném financování nakládání s elektroodpadem, upravují se pravidla pro přeshraniční přepravu použitých elektrozařízení a nově se zřizuje centrální registr míst zpětného odběru.

Předkládaný návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice 2012/19/EU s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Lhůta pro transpozici směrnice 2012/19/EU je stanovena do 14. února 2014.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/