173/08 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU; T: 11.9.2008

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části poskytnutých prostředků. Proto je nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů je třeba přistupovat jednotně a transparentně (bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu). Rovněž je třeba jasně stanovit pravomoci poskytovatelů, kontrolních a dozorových orgánů, zvláště pak finančních úřadů (ÚFO) stanovujících odvody při porušení podmínek čerpání prostředků EU předfinancovaných ze SR (včetně dodržování zákona o veřejných zakázkách) a ÚOHS. Při zadávání zakázek lze rozlišit dvě základní oblasti. Zaprvé se jedná o zakázky, na jejichž zadávání se přímo vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 137/2006 Sb.“), a na druhé straně se jedná o zakázky, které této zákonné úpravě nepodléhají. Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá materiál, který reaguje na výsledky provedených auditů, a to jak z úrovně EK, tak i národní, v rámci nichž byly zjištěny závažné nedostatky, a to v obou uvedených oblastech.

Materiál ukládá všem subjektům zapojeným do implementace operačních programů povinnost dodržovat při zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu stanovená pravidla.

K zajištění plného respektování předloženého materiálu ze strany řídicích orgánů je nezbytné, aby byl materiál vydán prostřednictvím usnesení vlády. V případě Regionálních rad regionů soudržnosti MMR navrhuje, aby závaznost byla deklarována prostřednictvím podmínek MMR uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na daný rok a materiál byl vydán opatřením ministra ve formě závazného pokynu Národního orgánu pro koordinaci. Platnost předloženého materiálu je stanovena od 1.1.2009.

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY

VYPOŘÁDÁNÍ

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/