173/23 Zpráva o životním prostředí České republiky 2022;T:12.10.2023

Zpráva je komplexním hodnotícím dokumentem, který posuzuje stav a vývoj životního prostředí v ČR. Zpráva slouží k průběžnému sledování plnění stanovených cílů a priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 (dále jen SPŽP 2030) a přispívá tak k identifikaci problematických oblastí, a tedy následnému přijetí opatření vedoucích k jejich řešení. Zpráva rovněž představuje významný periodicky vydávaný zdroj informací o stavu životního prostředí ČR pro širokou veřejnost jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní. S ohledem na harmonogram přípravy Zprávy nejsou některá data, z důvodu metodiky jejich vykazování a zpracování, v době předložení publikace do meziresortního připomínkového řízení k dispozici. Aktualizace dat proběhne v průběhu meziresortního připomínkového řízení, nejpozději však do doby předložení Zprávy vládě ČR.

 Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 10. 2023.