17/14 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020; T: 28.3.2014

Strategie je klíčovým vodítkem, které umožní následné zpracovávání zásadních dokumentů rezortu, i s různým časovým horizontem, které budou implementovat strategická opatření již konkrétními nástroji. Jsou jimi např.:

a) Operační program Zaměstnanost do roku 2020, který bude základním nástrojem realizace politiky zaměstnanosti v tomto časovém období;

b) Národní program reforem na rok 2014 (a následná nejbližší léta), tedy politickou reakci vlády ČR na obecná a specifická doporučení Evropské rady k politice zaměstnanosti;

c) program Záruky pro mládež do 25 let;

d) podklady pro zpracování dokumentů pro efektivní spolupráci MPSV a ostatních rezortů při řešení nezaměstnanosti, zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti;

e) podklady vlády a MPSV v oblasti zaměstnanosti pro Radu hospodářské a sociální dohody.

Vlastní materiál vychází zejména z Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020, která byla vypracována MPSV v 1. polovině roku 2013 jako bazální interní materiál k definování základních problémových okruhů českého trhu práce. Těmto problémovým okruhům odpovídá členění Strategie na čtyři priority:

1) Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce;

2) Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce;

3) Podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změněným potřebám trhu práce;

4) Rozvoj veřejných služeb zaměstnanosti.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/