171/15 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným; T: 11.9.2015

Předložený návrh vyhlášky konkretizuje vybraná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“) v oblasti zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v ČR vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 t. Zapracovává předpokládané schválení novely zákona, která mj. ruší pojem rychlostní silnice a tyto pozemní komunikace zařazuje podle jejich technického stavu buď mezi dálnice, nebo silnice I. třídy. Zákon přímo stanoví případy, kdy musí být prováděcím právním předpisem rozvedeno jeho znění.

Návrh vyhlášky obsahuje pouze změny příloh č. 1 a 2 stávající vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací mýtným (dále jen „vyhláška“). Přílohy stanoví seznam zpoplatněných pozemních komunikací podléhajících mýtnému. Jsou rozděleny na úseky dálnic (č. 1) a silnic I. třídy (č. 2), podle kterých se též určuje výše mýtného, stanovená nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Návrh vyhlášky nemění ostatní ustanovení stávající vyhlášky.

Související soubory

/jak-na-