171/13 Návrh dalšího postupu v právní úpravě zaměstnávání zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech; T: 5.12.2013

V České republice je od roku 2002 v platnosti zákon, kterým jsou upraveny právní poměry státních zaměstnanců, tj. zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), a s ním související zákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; a dále zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Celkově tato právní úprava dosud nenabyla úplné účinnosti – úplná účinnost služebního zákona a zákona č. 309/2002 Sb. byla odložena naposledy zákonem č. 445/2011 Sb. na 1. leden 2015; důvodem pro odklad účinnosti byla v podstatě vždy ekonomická náročnost této právní úpravy, ale zřejmě i neochota tuto úpravu uvést v život. Pro fyzické osoby vykonávající státní správu v ministerstvech a jiných správních úřadech platí zákoník práce, tyto fyzické osoby pracují na soukromoprávním, smluvním základě.

Uvedená situace se jeví dlouhodobě jako nežádoucí z řady hledisek, zejména s ohledem na zlepšení kvality výkonu státní správy, její odpolitizování, racionální uspořádání a efektivitu. V neposlední řadě sílí tlak orgánů Evropské unie, neboť Česká republika je zřejmě posledním členským státem Evropské unie, který nemá účinnou úpravu zaměstnávání zaměstnanců ve správních úřadech, kteří vykonávají státní správu. Dotčená oblast je jedním ze základních bodů ex-ante kondicionalit pro oblast č. 11 (Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy) a i z tohoto důvodu je problematika práv a povinností úředníka státní správy definována v materiálu připravovaném Ministerstvem vnitra Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014+. Rovněž je k postupu novelizace služebního zákona připravován Akční plán, který vymezuje jednotlivé pracovní kroky k jeho finálnímu vstupu v účinnost.

Z uvedených důvodů se předkládají návrhy, jak přikročit k realizaci dosud plně neúčinného služebního zákona. Protože od jeho schválení uplynulo již více než jedenáct let, jeví se jako nezbytné tento zákon aktualizovat a některá v něm obsažená řešení upravit nebo změnit nebo zrušit. Stručně se rekapituluje dosavadní stav včetně pokusů o jinou úpravu zaměstnávání zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu a navrhuje v některých případech variantní řešení úpravy služebního zákona.

Související soubory

/jak-na-