17/11 NV o schvalování technické způsobilosti; T: 15.2.2011

Nezbytnost navrhované novely je dána povinností České republiky jako člena Evropské unie implementovat do vnitrostátní legislativy nově vznikající právní akty Evropské unie, a tím uvést do souladu tzv. předpisovou základnu s požadavky práva EU.
Návrh vyhlášky obsahuje jedinou oblast úpravy, a to:

Zapracování souboru unijních předpisů, které stanoví technické požadavky na silniční motorová vozidla nově uváděná do provozu. Tyto předpisy obsahují poměrně detailní a ucelenou úpravu technických požadavků na vozidla, popř. jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, popř. i úpravu souvisejících oblastí, jako jsou postupy při ověřování splnění technických požadavků, obsah dokumentace apod.

Charakter zvolené metody právní úpravy (stupeň podrobnosti a komplexnosti) přitom značně omezuje volnost členského státu při přejímání unijních požadavků do vnitrostátního práva a prakticky nedává členskému státu možnost stanovovat alternativní postupy. I když tedy některé předmětné akty mají formu směrnice, svým obsahem a dopadem na členský stát se blíží spíše nařízení. Proto byla ze strany předkladatele již v minulosti zvolena forma paušálního odkazu na jednotlivé směrnice ES (popř. jiné akty) a nikoliv doslovné přebírání jejich obsahu do vyhlášky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/