17/18 Novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); T: 15.3.2018

Na základě předložené novely vznikne povinnost vést rezervy peněžních prostředků podle horního zákona pouze na zvláštním vázaném účtu. Dále se zavádí pravidelné nezávislé posuzování, zda výše rezerv odpovídá nákladům na splnění povinností, k jejichž zajištění jsou rezervy vytvářeny, a doplňují se jednoznačné povinnosti organizací ve vztahu k rezervám v případě převodu dobývacího prostoru. Touto novelou vzniká povinnost vytvářet rezervy na technickou likvidaci dolů nebo lomů, o kterou byla rozšířena sanace všech pozemků dotčených těžbou.

Další oblastí úpravy je zavedení způsobu zveřejňování údajů o dobývacích prostorech v rámci registru územní identifikace, adres a nemovitostí, čímž dojde k naplnění požadavku na zlepšení dostupnosti těchto údajů široké veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh doplňuje a zpřesňuje úpravu sanace a rekultivace a některé aspekty právní úpravy úhrady z vydobytých nerostů. V rámci úpravy úhrady z vydobytých nerostů je navrhováno vypuštění pětiletého moratoria na zvyšování sazeb úhrady, které se v návaznosti na vývoj tržních cen některých nerostů ukázalo jako nefunkční.

Předkládaný návrh přináší zákonné zakotvení Surovinové politiky České republiky jako základního strategického dokumentu pro oblast nerostných surovin a jejich zdrojů, čímž dochází k posílení jejího významu a závaznosti.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/