169/15 Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2020; T: 4.9.2015

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje je předkládán pro období 2015-2016. Dokument byl vytvořen po schválení programových dokumentů programů Evropských strukturálních a investičních fondů, na něž úzce navazuje, neboť lze předpokládat, že z evropských zdrojů budou aktivity Akčního plánu naplňovány primárně. Předložený materiál byl vytvořen v úzké součinnosti s Pracovní skupinou ke Strategii regionálního rozvoje složenou ze zástupců dotčených resortů.

Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je rozpracování a konkretizace aktivit SRR. Akční plán podrobně rozpracovává SRR a její navržená opatření a aktivity z časového a věcného hlediska s cílem jejího postupného naplňování. Vychází z navržených priorit a opatření samotné SRR a zároveň reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje České republiky.

Související soubory

/jak-na-