169/09 Návrh zákona o ochraně ovzduší; T: 7.10.2009

Mezi hlavní důvody návrhu zcela nového zákona patří převážně stagnující vývoj emisí a kvality ovzduší a dokonce zhoršení emisní bilance z některých sektorů i přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropských společenství v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování. Z provedených analýz vyplývá, že nástroje, které má současný zákon o ochraně ovzduší k dispozici jsou nedostatečné či nefunkční a nevedou k plnění cílů stanovených platnou legislativou (českou i evropskou). Mezi nástroje, které je třeba zefektivnit, patří především programové nástroje, zavádění plánů snížení emisí nejen na zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší, emisní limity, širší aplikace emisních stropů, stanovování technicko – organizačních podmínek na zdrojích, poplatky (nutné upravit tak, aby stimulovaly provozovatele zdrojů znečišťování k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek pod stanovené limitní hodnoty).

Zefektivněním výše uvedených nástrojů a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší by mělo být zajištěno plnění cílů v oblasti kvality ovzduší. Všechny výše uvedené nástroje by pak mělo být možné uplatňovat individuálně, nikoliv pouze plošně prostřednictvím prováděcího právního předpisu a při individuálním posuzování zohledňovat možnosti stacionárního zdroje, jeho technickou a morální úroveň, ale především kvalitu ovzduší v místě dopadů provozu stacionárního zdroje.

Shrnutí hlavních cílů návrhu nového zákona

 • Zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika
 • a rizika pro ekosystémy ve stanovených termínech.
 • Optimalizace realizace programových nástrojů (Národní program snižování emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích).
 • Rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší.
 • Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním jejich významu a míry působení na kvalitu ovzduší.
 • Zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší.
 • Revize systému poplatků za znečišťování ovzduší.
 • Vymezení působnosti zákona pouze na oblast ochrany ovzduší, snížení administrativní zátěže a optimalizace legislativních povinností.
 • Transpozice a implementace stávajících a aktuálně připravovaných právních předpisů ES.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY HK ČR

 1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
 2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
 3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/