169/23 Akční plán 2024-2026 Strategie sociálního začleňování 2021-2030;T:5.10.2023

Na základě podnětů gestorů a členů Komise pro sociální začleňování byly změněny některé cíle a popisy úkolů v Akčním plánu a odpovídající úpravy byly provedeny i ve Strategii tak, aby oba dokumenty byly sjednocené a obsahovaly stejné znění cílů a jejich popisů. Text samotné Strategie byl navíc upraven z důvodu aktualizace data dalších údajů, se kterými Strategie pracuje. V analytické části je nově popsána aktuální situace a vývoj v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v ČR s pomocí dostupných a aktuálních dat. Obsahová část Strategie je zaměřena na jednotlivá témata sociálního začleňování, jako je podpora rovných příležitostí v ČR, sociální soudržnost a podpora sociálního začleňování na místní úrovni.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 10. 2023.