168/13 Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi; T: 2.12.2013

Cílovým stavem právní úpravy je poskytovat doplatek na bydlení v přiměřené výši pouze
do vyhovujícího bydlení (důstojného bydlení) a zjednodušit administraci této dávky. Cílový stav v jednotlivých oblastech navrhované právní úpravy je následující:

· Cílem je změnit stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení tak, aby se okruh určoval stejně jako u příspěvku na živobytí a v konečném důsledku byly společně posuzovány osoby, které spolu fakticky užívají byt a mají k sobě stanovenou vyživovací povinnost nebo společně hospodaří.

· V souvislosti s neomezenou možností poskytovat více doplatků na bydlení do jednoho bytu či místnosti v nestandardní formě bydlení a snaze o dosažení úspor v této oblasti se navrhuje určit výši odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby součet těchto doplatků na bydlení tvořil celkovou sumu jednoho doplatku na bydlení odpovídající počtu osob fakticky užívající byt nebo jiný než obytný prostor.

· Dosavadní právní úprava vůbec nezvýhodňuje osoby, které pracovaly a hradily si důchodové pojištění a nyní mají nárok na dávky z tohoto pojištění. Těmto lidem se navrhuje započítávat jejich dávky z důchodového pojištění pouze zčásti, jako je tomu u započítávání dávek z nemocenského pojištění.

· S úmyslem snížit administrativní zátěž zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi
se navrhuje zpřesnění rozhodného období, ve kterém se hodnotí podmínky nároku na dávku a její výše.

· S cílem prohloubit motivaci osob aktivně si zvýšit příjem vlastním přičiněním se navrhuje, aby osoby, které mají možnost získat z vlastních zdrojů finanční prostředky, tyto prostředky použily pro uhrazení nákladů na své potřeby. Nabízí se proto zavést hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním i u doplatku na bydlení a ne pouze u příspěvku na živobytí, jak je tomu za současného právního stavu. Při neuplatnění zvýšení příjmu vlastním přičiněním by pak osoba nebyla v hmotné nouzi a neměla by nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a další nárok by mohl osobě vzniknout až po uplynutí určité doby.

· Aby skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebyly vytlačovány do substandardní formy bydlení, navrhují se stanovit standardy kvality bydlení pro jiný než obytný prostor, kam bude moct být poskytnut doplatek na bydlení. V souvislosti se změnou občanského zákoníku a možnosti uzavřít nájemní smlouvu i na nebytový prostor, je nutné definovat pojem „byt“ a pojem „jiný než obytný prostor“
a zároveň zpřesnit podmínky nároku na doplatek na bydlení.

· Ve spojitosti s koncepcí bezdomovectví a s cílem motivovat osoby nalézt si přiměřenou formu bydlení, než jsou jiné než obytné prostory, se navrhuje časové omezení poskytování doplatku na bydlení do jiných než obytných prostorů s výjimkou pobytových sociálních služeb. Zároveň s tímto cílem se navrhuje povinnost informovat o této situaci sociální pracovníky obcí.

· V návaznosti na navrhované změny v rámci doplatku na bydlení se také navrhuje zrušení časového omezení poskytování doplatku na bydlení do standardního bydlení, tzn. do bytů.

· Ohledně snížení administrativní zátěže zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi se specifikuje, jaké musí žadatel doložit doklady, aby mohl být vyhodnocen nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a mohla být určena jejich výše.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/