167/14 NV určení ukazatelů ekonomické stability pro účely spotřebních daní; T: 16.10.2014

Důvodem pro posouzení ekonomické stability je vysoké riziko vzniku nedoplatku u ekonomicky nestabilních subjektů. Toto riziko nastává v případech, kdy daňová povinnost (povinnost daň přiznat a zaplatit) provozovatele daňového skladu, resp. oprávněného příjemce, překročí výši jím poskytnutého zajištění daně. V tomto ohledu tak ekonomická stabilita jako zákonem stanovená podmínka pro vydání povolení poskytuje záruku, že povolením dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) bude disponovat pouze finančně stabilní subjekt, který je schopen dostát svým případným závazkům vyplývajícím z příslušných povolení.

Pro posouzení ekonomické stability se zpracuje finanční analýza. Úrovně ukazatelů ekonomické stability se posuzují v čase a poměřují se s doporučovanými hodnotami, resp. s hodnotami odvětvového průměru v rámci odvětví hlavního předmětu činnosti. Ekonomicky stabilní je hodnocena osoba, která vykazuje dostatečnou úroveň rentability při dostatečné úrovni jištění finančních rizik (likvidity, finanční stability) podle § 3 vyhlášky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/