167/11 NV o pozemních komunikacích; T: 5.8.2011

Za účelem dosažení plné transpozice směrnice 2008/96/ES a úpravy dalších podrobností bylo Ministerstvo dopravy zmocněno k vydání prováděcího právního předpisu, jenž má stanovit

  • minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
  • obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací,
  • rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky k prokázání odborné způsobilosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací, jakož i způsob hodnocení výsledků zkoušky,
  • rozsah a obsah školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací a
  • rozsah a obsah pravidelného školení, jehož se musí auditoři bezpečnosti pozemních komunikace zúčastňovat.

Hlavní cíle navrhované právní úpravy jsou totožné s cíly, které sleduje nejen směrnice 2008/96/ES, ale i zákon č. 152/2011 Sb., tedy zvýšení bezpečnosti silničního provozu a přispění ke snížení počtu nehod na silnicích TEN-T, která se nachází na území České republiky. S ohledem na závazky České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii je formálním cílem rovněž úplné zapracování požadavků plynoucích ze směrnice 2008/96/ES do vnitrostátního právního řádu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/