166/16 Nař. vl. seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data; T: 5.9.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (senátní tisk 307) zakotvuje v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. novou povinnost povinných subjektů zveřejňovat jako otevřená data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona č. 106/1999 Sb. každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo pro jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů. Na základě navrhovaného § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu informací povinně poskytovaných jako otevřená data.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/